روزنامه : اشتغال همزمان ممنوع شد. 

خداروشکر.چه خبر خوب و مسرت بخشی!  خوب شد ابن دو شغل داران دو شغل داری همزمانشان ممنوع شد. حالا دیگر  مجبورند که شغلهایشان را جداجدا انجام دهند و حقوق بگیرند! اما نمیدانم این ممنوعیت شامل معلهای راننده - دستفروش هم می شود یا نه؟ ! 

خدا کند که نشود!!!

منبع : ذره بین باشی! |
برچسب ها :